DDoS คือ อะไร?

DDoS – Distributed Denial-of-Service

DDoS – Distributed Denial-of-Service
คือ การโจมตีแบบอาศัยการทำงานของ Botnet หรือ Bot มาโจมตี Service ที่ให้บริการเพื่อทำให้ไม่สามารถทำงานได้