DDoS คือ อะไร?

DDoS – Distributed Denial-of-Service คือ อะไร
DDoS – Distributed Denial-of-Service คือ อะไร

DDoS – Distributed Denial-of-Service คือ การโจมตีที่เป็นประเภทเดียวกันกับ DoS – Denial-of-Service

การโจมตีแบบ DoS
คือ การโจมตี ที่ทำให้ service ไม่สามารถบริการได้อย่างปกติ โดยใช้วิธีการเพิ่ม request หรือเพิ่มปริมาณการใช้งาน service จำนวนมาก ทำให้ถึง limit ของ service จนระบบไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ service ทำงานได้ช้าลง หรือไม่สามารถให้บริการได้

การโจมตีแบบ DDoS
คือ วิธีการที่ผู้ที่ต้องการโจมตีระบบ ทำการแอบวาง botnet หรือ bot ที่เครื่องของ user ต่าง ๆ จำนวนมาก เมื่อถึงเวลาที่ต้องการโจมตี service ก็จะทำการ remote execute หรือเรียกให้ bot ทำงานเรียก service นั้นตามที่ต้องการ เพื่อเป็นการกระจายการโจมตีจากที่ต่าง ๆ ทำให้วิธีการป้องกัน หรือวิธีการ block ทำได้ยาก เนื่องจากมาจาก user ที่หลากหลายทั้ง ip address และ client ซึ่งต่างจากการโจมตีแบบ DoS ที่มักจะมีมาจากแหล่งเดียว หรือน้อยแหล่ง