คำสั่ง scp

คำสั่ง SCP – (SCP command)

คำสั่งประจำวันนี้ขอนำเสนอ

คำสั่ง SCP (SCP command)

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการส่งไฟล์จากเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึง (Transfer file) ที่เป็น Linux หรือ Unix ครับ

วิธีการใช้งาน

scp filename username_remote@computername:filename_on_remote

รายละเอียดของคำสั่ง

  • filename คือ ชื่อไฟล์บนเครื่องเราที่ต้องการ Transfer
  • username_remote คือ username ของเครื่องที่เราจะต้องการ transfer ไฟล์ไป
  • computername คือ ชื่อเครื่องที่ต้องการจะ transfer ไฟล์ไประบุเป็น hostname หรือว่า IP ก็ได้
  • filename_on_remote คือ path ที่ต้องการเก็บไฟล์ และชื่อไฟล์ เช่น /home/username/test.txt